Det finns fortfarande ett stort stigma, okunskap och fördomar om så väl autism som psykisk ohälsa, menar Hjärnkollambassadören Abdinassir. Som Hjärnkollambassadör vill han arbeta för att bryta stigmat och öka kunskapen.

Abdinassir berättar att många idag lever med psykisk ohälsa men att människor höjer på ögonbrynen så fort någon avviker från normen. Han upplever att man ibland skuldbeläggs om man mår psykiskt dåligt och att det då känns som ens eget fel. Skulden i kombination med utsattheten gör situationen mycket svår.

Många som har migrerat till Sverige har inte ett kontaktnät

Som ambassadör vill Abdinassir vända sig till bland annat kommuner och vårdpersonal. Han upplever att det bland personal finns en okunskap om behovet hos familjer som har migrerat till Sverige. Många som har kommit hit har inte ett kontaktnät, släkt och vänner som kan ge avlastning när föräldrarna till ett barn med särskilda behov inte räcker till. Konsekvensen blir att många i familjen börjar må psykiskt dåligt.

Abdinassir menar att vårdpersonal och kommunen därför behöver ge extra stöttning. Ett annat problem är att språkförbistring kan leda till många missförstånd mellan vårdpersonal och vårdtagare. Detta leder till att många nyanlända inte vet vilka insatser som har gjorts eller vad de har rätt till. Det blir svårare att göra sin röst hörd.

Slutligen vill Abdinassir även vända sig till allmänheten för att öka kunskapen och minska stigmat kring så väl autism som psykisk ohälsa.