Projekt för ökad kunskap om psykisk hälsa

NSPH genomför projekt för att öka kunskapen och utveckla metoder som rör aktuella ämnesområden inom psykisk hälsa. På så sätt kan organisationerna inom nätverket kraftsamla och effektivare driva gemensamma frågor inom sådant som rör rättigheter och möjligheter för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. De flesta projekten är treåriga och genomförs med bidrag från Allmänna Arvsfonden. Undantaget är mobiliseringsarbetet inom PRIO-satsningen, då det är en samverkansmodell med finansiering från Socialdepartementet.

Din Rätt – mot diskriminering

Din Rätt arbetar för att uppmärksamma och motarbeta diskriminering kopplad till psykisk ohälsa. Projektet syftar bland annat till att utrusta patienter, brukare, anhöriga och berörda yrkesprofessionella med metoder för att hantera upplevd diskriminering.

Din Rätt verkar för att öka kännedomen om vilka rättigheter personer med psykisk funktionsnedsättning eller ohälsa har, hur man vet att man har diskriminerats och vart man kan vända sig för att få sin sak prövad.

Läs mer om projektets arbete mot diskriminering

PEER Support-projektet

Inom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig Egenerfaren Resurs, ska NSPH vara med och utveckla och etablera förutsättningarna för professionella kamratstödjare – en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och hälsovård. Syftet med PEER Support är etablera peer support som en ny, kvalitetssäkrad yrkesroll i Sverige samt öka kunskapen och medvetenheten om möjligheterna med peer support.

Det långsiktiga målet är att peer support ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas brukare i olika faser av sina vårdkontakter.

Läs mer om projektet

Anhörigprojektet

Hur mår anhöriga till personer med psykisk ohälsa?

Med Anhörigprojektet vill vi uppmärksamma anhörigas situation och fördjupa förståelsen för hur man kan underlätta för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Forskning visar att många anhöriga drar ett stort lass och själva riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. För att förbättra anhörigas situation jobbar vi målmedvetet för att påverka psykiatrin, politiker, kommuner, landsting och media samt samverkar med intresseorganisationer inom psykisk ohälsa.

Läs mer om projektet

Brukarrevisionsprojektet

Inom Brukarrevisionsprojektet är syftet att vården som erbjuds idag ska i högre utsträckning motsvara brukarens önskemål och behov – ett steg på vägen dit är att utveckla en metod och en lättfinansierad hållbar verksamhet för att genomföra brukarrevisioner inom psykiatriska verksamheter.

Målet är att genomföra revisioner där brukarens erfarenheter och kunskaper om verksamheten tas till vara i ett utvecklingsarbete för en bättre vård och stöd.
Läs mer om projektet 

PRIO-satsningen

PRIO står för ”Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa”. PRIO-satsningen finansieras av Socialdepartementet och de prestationer som kommuner och landsting ska klara för att få del av regeringens bidrag formuleras i en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs mer om projektet