vaxaochmabra_logobla

Projekt för ökad delaktighet och psykisk hälsa för barn och unga i skolan,
inom socialtjänsten och i kontakter med psykiatrin.

Målgrupp

Barn och unga 13-25 år, där viktiga undergrupper är:Arvsfondens logotyp
• Barn och unga med psykisk ohälsa
• Barn till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik
• Barn och unga som bor/vårdas utanför hemmet
• Barn som inte fullföljer grundskolan (= riskfaktor för psykisk ohälsa)
• Andra grupper eller fler grupper kan komma att identifieras under projektets gång

Mål

NSPH vill öka och sprida kunskap om hur barn och unga kan göras mer delaktiga i det stöd, vård eller utbildning som de får. Evidensbaserade metoder ska användas i verksamheterna och barn och unga ska bli lyssnade till och aktiva medskapande aktörer.

Aktiviteter

Inom projektet utbildar och handleder NSPH verksamheter i metoder som konkret kan förbättra mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga. Under projektets gång tar vi fram informationsmaterial till stöd för barns och ungas psykiska hälsa.

Vi samarbetar med fyra verksamheter för barn och unga inom skolan, socialtjänsten och psykiatrin som vill arbeta aktivt tillsammans med oss i projektet för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet. Vi påbörjar ett gemensamt lärande och arbetar med förbättringsarbete i skola, socialtjänst och psykiatri i Stockholm, Uppsala och Östersund.

De deltagande verksamheterna:
• Psykosmottagningen på Serafen, Stockholm
• Beroendecentrum Maria Ungdom, Stockholm
• Socialförvaltningen i Uppsala
• Jämtlands gymnasium Wargentin i Östersund

Projektets expertgrupp:
• Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska Institutet
• Clara Hellner Gumpert, Avdelningen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet
• Stefan Persson, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstads universitet
• Josef Milerad, skolöverläkare i Lidingö stad och vetenskaplig sekreterare i skolläkarföreningen
• Thomas Ahlstrand, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Monica Achá Sonesson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Nationell samordnare Skolfam
• Åsa Lundström Mattsson Handläggare Allmänna barnhuset
• Agneta Schröder, Psykiatriskt Forskningscenter, Örebro
• David Brunt, Linnéuniversitet Växjö
• Maria Kindefält Trygg, utvecklingsledare, NSPH

NSPH:s Arvsfondsprojektet ”Växa och må bra” startade i september 2016 och pågår i tre år.

Kontaktperson
Karin Engberg
karin.engberg@nsph.se
Projektledare NSPH
073-940 97 40