Gästkrönika: Uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre

Den psykiska ohälsan hos personer som är över 65 osynliggörs ofta. Detta trots att psykisk ohälsa till och med är vanligare i högre åldrar och att den största andelen självmord sker bland äldre män. Psykiatriska besvär bör istället för att ses som en naturlig del av åldrandet, behandlas och vårdas. En utveckling av demensvården är en viktig del i denna förändring. I den här gästkrönikan presenterar Gösta Bucht, professor emeritus i geriatrik och engagerad i pensionärsorganisationen SPF Seniorerna, sin drivkraft och passion när det gäller vård och omsorg av demenssjuka.

Gösta Bucht.

Gösta Bucht har länge varit engagerad för bättre psykiatrisk vård för äldre. Han är idag pensionerad efter lång tjänst som professor i geriatrik där han framför allt arbetade med svårt sjuka äldre och demenssjuka. Han är han engagerad i SPF Seniorerna, en av de stora pensionärsorganisationerna, som sakkunnig inom vård och omsorg. Det uppdraget innebär bland annat många dialoger med myndigheter och departement, och en möjlighet för Gösta att fortsätta driva på för bättre vård för psykiskt sjuka äldre.

Vi pratade med Gösta om hur han ser på psykisk ohälsa hos äldre.

– Man tar fortfarande alldeles för mycket för givet att äldre ska ha psykiska problem, så ska det inte vara. Genom mitt arbete har jag sett hur det ställer till det för äldre, när till exempel minnet börjar svikta eller andra funktioner inte fungerar som de gjort tidigare. Mycket har blivit bättre, men det återstår också insatser för att äldre ska få tillräcklig vård.

Gösta berättar att mörkertalet depressioner bland äldre antagligen är väldigt stort, och att det nog är ganska vanligt att personer med demens också lider av depression. En sådan samsjuklighet är också mycket svårare att behandla och göra något åt.

-Det är antagligen så att långt ifrån alla äldre som lider av depressioner får behandling för det. SPF Seniorerna hör att behoven är väldigt stora, vi möter många äldre som mår väldigt dåligt psykiskt och deras anhöriga

I december slöts en överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, inom området psykisk hälsa. Överenskommelsen innebär en stor satsning på ökad psykisk hälsa, men Gösta Bucht efterfrågar mer specifika insatser för äldre.

– Man öronmärker pengar för andra grupper men inte för äldre, trots att de också har speciella problem som kräver särskilda insatser. En 80-åring med psykisk sjukdom har en mer komplex sjukdomsbild än en 50-åring med samma sjukdom.

SPF har påtalat dessa behov och samarbetar med SKL för att få nödvändiga särskilda insatser för äldre.

-Psykisk ohälsa bland äldre är en av våra största folksjukdomar, och okunskapen kring det är monumental! Det behövs folkupplysning, precis som man har gjort kring bröstcancer och stroke. Vi efterfrågar också stärkt äldrepsykiatri och insatser för att primärvården bättre ska kunna möta den här gruppens behov.

Hjärnkoll ser ett behov av förändring inom detta område, att inte se nedstämdhet och depression som en naturlig del av åldrandet. Kunskapen om demenssjukdom tillsammans med annan psykisk ohälsa måste öka. För trots allt – det har vi gemensamt – att vi alla kommer att bli äldre.

Läs Gösta Buchts krönika här.