Tillsammans mot stigma!

Den 20-21 september genomfördes en internationell konferens i Köpenhamn där temat var hur man  övervinner stigma ur ett så väl tankemässigt som samhälleligt perspektiv. Hjärnkoll var på plats och fick inspiration och kunskap om hur vi kan fortsätta bedriva antistigma-arbetet i Sverige.

Konferensen organiserades av ”EN AV OS” – den nationella danska antistigma-kampanjen och världspsykiatriska föreningen. “Tillsammans mot Stigma”-konferensens syfte var att ge deltagarna en djupare förståelse för hur man kan arbeta för att minska stigma runt psykisk ohälsa, och vände sig till forskare, profession och brukare/patienter. Det var två fullmatade dagar med många intressanta och givande föreläsningar. Sammanfattningsvis kan sägas att det genomförs många bra satsningar världen över, för att minska stigmat och göra brukare och patienter mer delaktiga i sin återhämtning och vård.

England som förebild

I England har man drivit frågan i nära 15 år och kommit längst i världen. Där har man som senaste satsning, tagit fram ett särskilt material som riktar sig direkt till män under 45 år, där man vet att det finns ett stort behov av ökad kunskap om psykisk ohälsa.

Övriga länder som var representerade under konferensen var bland annat Skottland, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Spanien och Holland.

I Sverige har vi haft Hjärnkoll i 9 år och mycket har hänt under den tiden, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Låt oss ta inspiration och lärdom av hur man arbetar mot stigma i övriga delar av världen!