Arbetslivskoncept

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatserna. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Men det går att förebygga psykisk ohälsa som till exempel stress, och det finns bra sätt att hantera psykisk ohälsa.

Det finns finns en stor efterfrågan hos företag och verksamheter att få stöd i hur man kan hantera psykisk ohälsa i arbetslivet. För att möta detta har Hjärnkoll tagit fram ett koncept som riktar sig till arbetslivet.

Om arbetslivskonceptet

Konceptet består av en tre timmar lång utbildning ledd av en Hjärnkollsambassadör med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och arbetsliv, och med särskild utbildning för uppdraget. Ambassadören är van att föreläsa och att leda grupper.

Det övergripande syftet med konceptet är att synliggöra den psykiska ohälsan i arbetslivet och bidra till att medarbetare och chefer ska vara bättre rustade för och mer inspirerade till att arbeta med att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Ambassadören skapar genom den egna berättelsen en levande bild av hur det kan vara att hantera psykisk ohälsa kopplat till arbetslivet. Genom sin berättelse visar hen på vägar framåt mot återhämtning och ger exempel på hur medarbetare och chefer kan bidra till att stödja sin kollega under vägens gång. Det är en ovärderlig kunskap som väcker engagemang i frågan och som berör.

Faktakunskapen som ingår i utbildningen handlar framförallt om psykisk ohälsa och stigma, tidiga tecken och riskfaktorer samt friskfaktorer utifrån arbetsmiljöarbete och bygger på material framtaget i samarbete med andra aktörer med kunskap på området. All faktakunskap förmedlas dock genom ambassadörens egna erfarenheter, vilket gör kunskapen mer levande och lättare att tillämpa för deltagarna på arbetsplatsen.

Material som tillhör

Handledning och studiematerial vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen – Så gör du som chef respektive Så gör du som kollega. Konkreta verktyg för att bli bättre på att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.  Materialet går att beställa via Hjärnkolls webbutik på www.hjarnkoll.se

Kostnad och ansvarsfördelning

Hjärnkoll ansvarar för konceptet. Genom Hjärnkolls förmedling hanteras det praktiska kring utbildningen. Kostnaden är 7 800 kronor. Kostnad för böcker, samt eventuell resa och logi för ambassadören tillkommer.

Målgrupp

Arbetsplatser; medarbetare, chefsgrupper, HR-personal, skyddsombud, företagshälsovård.

Syfte

  • Minska fördomarna om psykisk ohälsa och förbättra attityderna till personer med psykisk ohälsa i arbetslivet.
  • Öka möjligheten till ett öppnare samtalsklimat kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
  • Skapa intresse och engagemang för frågor kring psykisk ohälsa på arbetet, och starta diskussioner.
  • Visa på hur viktig arbetsplatsen och dess medarbetare/chefer är för återhämtning och förebyggande av psykisk ohälsa.
  • Öka kunskapen om vad psykisk ohälsa kan innebära och hur vanligt det är.
  • Väcka tankar om vad man som medarbetare och chef kan göra för att stödja en person som har psykisk ohälsa.

Ytterligare insatser kring psykisk ohälsa i arbetslivet

Om man önskar kan en Hjärnkollambassadör bokas för att stödja arbetsplatsen att arbeta vidare med studie- och handledningsmaterialet Så gör du som chef och Så gör du som kollega. Arbetsplatsen ansvarar då för att någon med kunskap om arbetsmiljöarbete inom företaget leder cirkeln jämte ambassadören. Detta för att flera av diskussionsfrågorna väcker frågor som någon inom företaget bör besvara. Det kan vara någon från företagets hälsovård, HR avdelning eller chef med särskilda kunskaper inom arbetsrätt.

Boka en ambassadör

För att boka en ambassadör börjar du med att fylla i intresseanmälan. När vi fått din intresseanmälan återkommer vi för att bekräfta din bokning.

Beställ handledningen ”Så gör du som chef”

I handledningen får chefer med personalansvar konkret stöd hur de kan arbeta med psykisk ohälsa på arbetsplatsen, både när det uppstått och i förebyggande syfte. Några av frågorna som handledningen tar upp: Hur stödjer jag som chef en anställd som mår dåligt på bästa sätt? Hur motverkas negativ stress? Vilka faktorer främjar psykisk hälsa och välbefinnande? Hur genomför jag känsliga samtal? Handledningen vänder sig till chefer i privat och offentlig tjänst. Komplettera handledningen med ett studiematerial för självstudier eller som stöd för en studiecirkel.

Länk handledningen i webbutiken

Länk till studiematerialet i webbutiken

Beställ handledningen ”Så gör du som kollega”

Huvudbudskapet i handledningen är att det är viktigt att tala öppet och visa tillit. På så vis kan chefer och kollegor bättre agera utifrån varandras faktiska behov istället för att utgå från antaganden eller föreställningar om vad som behövs. Du får praktisk vägledning om hur du och dina kollegor kan bidra till att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa på arbetsplatsen och främja ett hälsosamt umgänges- och arbetsklimat. Hur du kan handla när du själv eller en arbetskamrat visar tecken på psykisk ohälsa, hur ni kan ge stöd vid en eventuell sjukskrivning och bidra till en lyckad återgång till arbetet efter sjukskrivning. Komplettera handledningen med ett studiematerial för självstudier eller som stöd för en studiecirkel.

Länk handledningen i webbutiken

Länk till studiematerialet i webbutiken